Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Studenţi UAB
 
Program EURO 200 - AJUTOR FINANCIAR PENTRU ACHIZIŢIE CALCULATOARE

 

 

 

Programul Euro 200 în anul 2021

 

"Euro200" este programul național care vine în sprijinul elevilor și studenților cu posibilități financiare reduse în vederea achiziționării de calculatoare.

 

Studenții care pot beneficia de program trebuie să se încadreze în următoarele criterii de eligibilitate:

  • student/ă în vârstă de până la 26 de ani
  • venit brut lunar de maximum 250 lei / membru de familie
  • promovarea anului precedent cu minimum 45 de credite (pentru studenții din anii II - IV)

 

Depunerea dosarelor

  • termenul limita este data de 15 iunie 2021, ora 15.00
  • fizic, la sediul Secretarului șef al Universității, Palat Apor (cu respectarea măsurilor de impuse de pandemia COVID19)
  • în format electronic la adresa: chava@uab.ro

 

 

Conținutul dosarului

 

1cerere tip (vezi aici formularul  sau se solicită la secretariatele facultăților);

 

2. copie a certificatului de naștere și copie a actului de identitate al studentului;

Pentru conformitate cu originalele, la depunerea dosarului se prezintă obligatoriu și documentele originale.

 

3. copii ale certificatelor de naștere sau ale actelor de identitate ale membrilor familiei, după caz (părinți, frați surori)

Pentru conformitate cu originalele, la depunerea dosarului se prezintă obligatoriu și documentele originale

 

4. adeverințe originale de la instituțiile/unitățile de învățământ din care să rezulte calitatea de elev sau student, pentru frați/surori, dacă e cazul;


5. acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei

 - adeverințe privind venitul din salarii, venituri agricole, cupon de pensie, etc.

Notă: La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii, cu excepția: alocației de stat, alocației familiale complementare, alocației de susținere pentru familia monoparentală, bugetul personal complementar acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii și a burselor sociale, precum și a tuturor drepturilor sociale care, potrivit legii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi și obligații.

- anchetă socială eliberată de primăria de domiciliu

 

6. declarație pe propria răspundere a părintelui, tutorelui, reprezentantului legal sau a ocrotitorului legal, după caz, sau dată de persoanele cu vârsta mai mare sau egală cu 18 ani, prin care se declară că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul prevăzut de art. 2 alin. (2) din Legea nr. 269/2004 și că dispun de diferența de bani pentru achiziționarea unui calculator cu o configurație minimă standard.

 

7. adeverință eliberată de către instituția de învățământ din care să rezulte că studentul a promovat minimum 45 de credite în anul universitar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, pentru toți studenții, cu excepția studenților din anul I

Notă: În situația în care beneficiarii eligibili au venituri egale, criteriile de departajare pentru studenți vor fi obținerea a minim 50 de credite în anul universitar anterior depunerii cererii.

 

În cazul transmiterii dosarului prin email, pe toate documentele solicitantul va înscrie următoarele:

"Subsemnatul .... declar pe propria răspundere că acest document reprezintă o copie conformă cu originalul aflat în posesia mea", data și semnătura

 

Mai multe informații pentru studenți legate de desfășurarea Programului Euro 200 se găsesc pe platforma euro200.edu.ro

 


CALENDARUL DE DESFĂSURARE A PROGRAMULUI 

 

 

Ce trebuie sa știi:


 
§  Ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii.
§  Sunt considerate calculatoare personale și dispozitivele mobile de tip calculator personal cum ar fi laptopul, notebookul, netbookul sau dispozitivele echivalente.
§  Calculatoarele a căror achiziționare se realizează prin ajutor financiar potrivit Legii nr. 269/2004, cu modificările și completările ulterioare, vor cuprinde în mod obligatoriu și software de bază licențiat, incluzând un sistem de operare și un program antivirus."
§  Persoanele din cadrul instituției de învățământ, desemnate de către președintele comisiei din unitatea/instituția de învățământ, vor confrunta actele originale cu copiile, iar pe acestea din urma vor trece mențiunea conform cu originalul pe fiecare pagina, sub care vor semna atât primitorul, cat si solicitantul.
§  Termenul „familie" desemnează persoanele prevăzute la art. 2, alin 3, 4, 5, și 6 din Normele Metodologice de aplicare a legii.
 §  Beneficiarii Legii nr. 269/2004 se pot prezenta la oricare agent economic care comercializează calculatoare și pot achiziționa calculatoare în baza bonului valoric în original, achitând diferența de preț care depășește contravaloarea ajutorului financiar.

 

DOCUMENTE șȘI FORMULARE

FORMULAR CERERE

FORMULAR DECLARATIE DIFERENTA ACHIZITIE CALCULATOR

LEGEA 269/2001

NORME METODOLOGIE DE APLICARE A LEGII 269/2004

COMISIA DE EVALUARE ȘI SELECTIE A BENEFICIARILOR