Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Studenţi UAB
 
Tabere studenţeşti

 

PROGRAMUL NAȚIONAL „TABERE STUDENȚEȘTI" - 2019

Metodologie

 

 

ANUNȚ  TABERE  2019

 

Studenții care doresc ocuparea unui loc gratuit în cadrul programului ,,Tabere Studențești" -2019, vor depune cererea o în perioada 19 aprilie - 17 mai 2019 la secretariatele facultăților prin una din următoarele modalități:

 

a)      completarea și depunerea cererii tip (ANEXA 4 ) direct la secretariatele facultăților, în perioada de depunere a cererilor. Cererile tip se vor găsi și la secretariatele facultăților.

b)      transmiterea prin fax a cererii tip (ANEXA 4) completată și semnată, la numărul de contact afișat o dată cu metodologia.

c)      transmiterea prin e-mail a cererii tip (ANEXA 4), completată, semnată și scanată, la adresa de e-mail  indicată pe site-urile facultăților.

 

Cererile vor fi semnate obligatoriu de studenți și vor fi însoțite de:

-          Declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

-          Documentele justificative care atestă implicarea în activități extra-curriculare sau încadrarea în unul din cazurile sociale.

Cererile se înregistrează de secretariatele facultăților.

 

      NUMĂRUL DE LOCURI ALOCAT FIECĂREI FACULTĂȚI,  AFIȘAT ȘI LA AVIZIERELE FACULTĂȚILOR ȘI PE PAGINA WEB A FACULTĂȚII LA SECȚIUNEA INFO -STUDENȚI

 

 

Nr. crt.

Facultatea

Total

studenți (licență + master) forma de învățământ IF

Cota procentuală de repartizare a locurilor

(nr. total studenți la forma IF pe facultăți  / nr. total studenți la forma IF ai UAB)

Nr. locuri în tabere

(col.2xcol.3)

0

1

4

5

6

1.

Facultatea de Istorie şi Filologie

343

8,218

6

2.

Facultatea de Științe Economice

900

21,562

16

3.

Facultatea de Științe Exacte și Inginerești

742

17,776

14

3.

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

1806

43,268

33

4.

Facultatea de Teologie

383

9,176

7

 

TOTAL universitate

4174

100

76


 

CALENDAR DESFĂȘURARE A PROGRAMULUI DE TABERE STUDENȚEȘTI ÎN ANUL 2019


19 aprilie - 17 mai

Depunerea cererilor pentru obținerea unui loc de tabără

 

20 -22 mai

Întocmirea, de către secretariate facultăților a:

-          listelor cu studenții care au depus cereri - cazuri sociale

-          listele cu studenții care au depus cereri în ordinea mediilor

-          lista de rezerve

 

24 mai

Data limită de afișare a celor 3 liste cu studenții care au depus cereri

 

28 mai

Data limită de numire a:

- comisiilor de selecție

- comisiilor de soluționare a contestațiilor

 

29 mai

Afișarea componenței comisiilor și datei, locului și orei de întrunire a comisiilor de selecție

 

03 - 06 iunie

Analiza dosarelor în cadrul comisiilor de selecție

 

07 iunie

Data limită de afișare a procesului verbal al comisiilor de selecție cuprinzând lista studenților beneficiari și lista rezervelor

Se va afișa și perioada de depunere a contestațiilor (48 de ore de la ora afișării listelor cu studenții selectați

 

12 iunie

Soluționarea contestațiilor

 

14 iunie, ora 16.00

Data limită de afișare a listelor finale cu studenții beneficiari după soluționarea contestațiilor

 

18 iunie

Data limită de transmitere a locațiilor și a seriilor de desfășurare a taberelor de către CCS

 

21 iunie

Data limită de repartizare pe facultăți a locațiilor și a seriilor de desfășurare a taberelor

 

24 - 25 iunie

Întâlnirea comisiilor de selecție cu studenții beneficiari pentru alocarea locurilor pe locații și a serii de desfășurare a taberelor

 

26 iunie

Data limită de afișare a listei beneficiarilor pe locații și perioade și a listei cu rezervele

 

28 iunie

Data limită de transmitere către Secretariatul General a borderourilor și a documentelor finale cu studenții beneficiari

 

05 iulie

Data limită de transmitere la CCS Alba a centralizatorului pe universitate cu studenții beneficiari

 

 

Beneficiarii Programului ,,Tabere Studențești"

 

Ø Beneficiarii de locuri gratuite în taberele studențești, în perioada vacanței de vară 2019, în limita fondurilor bugetare aprobate și a numărului de locuri aferente pe universități, sunt studenții care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a)      sunt înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență (buget si cu taxa)

b)     sunt înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență la studii universitare de licență și masterat;

c)      sunt integraliști, adică sunt studenți care au promovat examenele la toate disciplinele de studiu în anul universitar precedent; În cazul studenților din anul I condiția de integralist se referă la semestrul I 2018-2019, adică au promovat toate examenele în sesiunea de iarnă 2018-2019.

d)     au vârsta de până la 35 de ani în conformitate cu Legea Tineretului 350/2006, art.2, alin.2, lit. a.

Pentru categoria de studenți cazuri sociale nu se aplică criteriul de la lit. c)  - student integralist - ierarhizarea a cestora făcându-se exclusiv în baza criteriilor sociale.

 

Ø Categoriile de studenți beneficiari ai taberelor studențești sunt:

a) cazurile sociale - studenții orfani de ambii părinți, cei proveniți din casele de copii sau plasament familial, rromi, absolvenți ai liceelor din mediul rural sau din orașe cu mai puțin de 10.000 de locuitori și cei care beneficiază de burse sociale, reprezentând 30% din locurile repartizate universității.

b) studenții cu rezultate deosebite obținute la învățământ în anul precedent de școlarizare, studenții integraliști (studenți care au promovat examenele la toate disciplinele de studiu în anul universitar precedent 2017-2018) și studenții din anul I care sunt integraliști în semestrul I al anului universitar curent 2018-2019 (au promovat toate examenele în sesiunea de iarnă 2018-2019)

c) studenții care activează în cadrul Caselor de Cultură ale Studenților care s-au evidențiat prin activități cultural-artistice desfășurate, care vor fi selectați de către Casele de Cultură  ale Studenților, pe baza criteriilor specifice stabilite de acestea, publicate pe site-ul propriu până la începutul primei serii de tabără.

d) studenții implicați în acțiuni de voluntariat, activități și proiecte studențești, manifestări culturale, științifice  și sportive gestionate de federațiile studențești legal constituite.