Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Studenţi UAB
 
Birou diplome

 

A N U N T

 

privind eliberarea actelor de studii

 

 

Începând cu data de 25.05.2020 și până la data de 14.06.2020, perioadă în care este instituită starea de alertă la nivelul țării, pentru studenții, absolvenții, cadrele didactice din învățământul preuniversitar, precum și alte categorii de persoane care doresc eliberarea actelor de studii sau a documentelor universitare, se stabilesc următoarele măsuri:

 

1.     Persoanele care doresc eliberarea actelor de studii se pot prezenta la Biroul Diplome pentru ridicarea lor numai pe bază de programare. Programarea se poate face zilnic, între orele 09.00 - 14.00, la 

TEL:  +40 258 810744 sau prin E-mail:      andriesa@ymail.com

 

1.     Programarea persoanelor se va face în așa fel încât să se asigure protecția împotriva răspândirii virusului atât a pentru personalul angajat cât și pentru persoanele din afara UAB, evitându-se prezența mai multor în același timp în spațiul Biroului Diplome.

 

2.     Accesul acestor persoane în  incinta UAB se realizează doar pe la Poarta principală nr. 1. La Poarta nr. 1 este amplasat punctul de triaj epidemiologic și dezinfectare a mâinilor. Triajului epidemiologic este efectuat cu sprijinul cadrelor medicale din cadrul Cabinetului medical studențesc și constă în măsurarea temperaturii cu ajutorul unui termometru noncontact. Nu pot intra în clădirile UAB persoanele detectate cu temperatura peste 37,30C.

 

3.     Persoanele care se prezintă pentru eliberarea actelor de studii poartă obligatoriu mască de protecție și mănuși chirurgicale pe toată perioada în care se află interiorul UAB.

 

4.     În cadrul Biroului Diplome de vor lua următoarele măsuri:

 

-   se asigură o distanță de minimum 1,5 m între personalul Biroului Diplome și persoana solicitantă;

-  se asigură dezinfecția suprafețelor de lucru o dată la 4 ore, cu soluții pe bază de alcool;

- se vor respecta fluxurile semnalizate intrare - ieșire din clădire.

 

5.     Persoanele care solicită eliberarea unor acte de studii sau documente universitare de la Secretariatele facultăților/ Secretariatul studiilor doctorale/ Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic/ Departamentul ID, pot ridica aceste documente numai pe baza de programare, prin telefon sau email. Numerele de telefon sau adresele de email a secretariatelor sunt publicate pe site-ul UAB, secțiunea contact sau pe paginile dedicate facultăților, departamentelor.

 

6.     Măsurile prevăzute la punctele 2, 3 și 4 se aplică și în cazul persoanelor care solicită eliberarea unor acte de studii sau documente universitare de la Secretariatele facultăților/ Secretariatul studiilor doctorale/ Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic/ Departamentul ID.

 

7.     În cadrul secretariatelor/departamentelor se respecta toate măsurile prevăzute la pct. 5. 

 

VA RUGAM SA CONSULTATI SI SECTIUNEA COVID 19 DE PE PRIMA PAGINA A SITE-ULUI UAB PENTRU A FI INFOMRATI ȘI ASUPRA ALTOR MĂSURI APLICABILE PE PERIOADA STĂRII DE ALERTĂ

 

 

 

ANUNȚ IMPORTANT


În contextul evoluției situației cauzate de pericolul extinderii epidemiei de Contravirus, având în vedere prevederile HG nr. 7/11.03.2020 de aprobare a hotărârii nr. 9 a Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României, se suspendă activitățile cu publicul (interacțiuni față în față) în cadrul Biroului Diplome, respectiv activitățile de eliberare acte de studii/adeverințe/anexele la acte de studii sau duplicate.

 Pentru detalii puteți apela la adresele de contact ale Biroului Diplome. 

  Mulțumim pentru înțelegere   

 
 • Contact Birou Diplome

Adresă:       Alba Iulia, Strada: Gabriel Bethlen nr. 5, - Palat Apor, parter

E-mail:      andriesa@ymail.com

Tel.          +40 258 810744

Fax:         +40 258 812 630

Secretar Birou Diplome:  Andrieș Amalia

 

 • Program cu publicul

          Luni             08.00 - 11.00

          Marți           13.00 - 15.00

          Miercuri      08.00 - 11.00

          Joi               13.00 - 15.00

          Vineri          10.00 - 13.00


 

 

 

 


 • Info utile privind vizarea actelor de studii:

   https://cnred.edu.ro/ro/vizarea-actelor-de-studii-pentru-plecarea-in-strainatate

 

         Formulare


 

 

 

 

 

 

 

 

BAZĂ LEGISLATIVĂ


Actele de finalizare a studiilor emise în România sunt recunoscute de către stat numai în cazul în care sunt eliberate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, de către instituții de învățământ superior acreditate. Calificările dobândite de absolvenții programelor de studii din învățământul superior sunt atestate prin diplome, prin certificate și prin alte acte de studii.

Diplomele corespunzătoare programelor de studii universitare sunt înscrisuri oficiale și nu pot fi emise decât de instituțiile acreditate, pentru programele și formele de studii acreditate sau autorizate provizoriu. Diplomele și certificatele de studii universitare eliberate de instituțiile de învățământ superior, în condițiile legii, pentru aceleași programe de studii, indiferent de forma de învățământ absolvită, sunt echivalente.

Studiile universitare sunt organizate în  trei cicluri de studii universitare: ciclul I - studii universitare de licență, ciclul II - studii universitare de master, ciclul III- studii universitare de doctorat.

LICENȚA - Diploma conferită după promovarea unui program de studii universitare de licență și promovarea examenului de licență se numește diplomă de licență, diplomă de inginer sau, după caz, diplomă de urbanist. Diploma de licență, diploma de inginer, respectiv diploma de urbanist sunt însoțite de suplimentul la diplomă și se eliberează gratuit.

MASTER - Diploma conferită după promovarea unui program de studii universitare de master și susținerea cu succes a lucrării de disertație se numește diplomă de master.  Aceasta este însoțită de suplimentul la diplomă care se eliberează gratuit.

DOCTORAT - Diploma de doctor se acordă în baza titlului de doctor conferit prin ordin al ministrului, după evaluarea tezei de doctorat de către CNATDCU. Pentru mai multe informații puteți accesa și www.cnatdcu.ro .

Recunoașterea și echivalarea studiilor sau a perioadelor de studii efectuate în țară sau în străinătate se realizează de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED).

 

ELIBERAREA ACTELOR DE STUDII


- Titularii sau împuterniciții acestora au dreptul să solicite, în baza unei cereri, eliberarea actelor de studii completate, după termenul de 12 luni de la promovarea examenelor de finalizare a studiilor, respectiv de două luni de la acordarea, prin ordinul ministrului, a titlului științific de doctor.

- Un act de studii referitor la studii complete sau parțiale se eliberează titularului.

- În situații bine motivate, când titularul nu se poate prezenta, actul de studii poate fi eliberat împuternicitului acestuia, cu aprobarea rectorului instituției, pe baza unei procuri, autentificată la notariat, care să menționeze în mod expres faptul că împuternicitul poate ridica actul de studii respectiv. În cazul cetățenilor români sau străini cu domiciliul/reședința în străinătate, procura notarială va fi supralegalizată sau apostilată (apostila de la Haga), conform convențiilor internaționale, de către autoritățile competente din țara respectivă. Procura notarială, în original, se păstrează, cu termen permanent, în arhiva UAB.

- Un act de studii completat se eliberează titularului/împuternicitului, după verificarea datelor înscrise în actul de studii, pe baza prezentării documentului de identitate (carte de identitate sau pașaport valabile).

- Titularul semnează pentru primire în toate locurile prevăzute pentru semnătura titularului. Împuternicitul semnează pentru primire în toate locurile prevăzute pentru semnătura titularului, mai puțin pe actul de studii.

- Actele de studii completate și neridicate de titular/împuterniciți se păstrează în arhiva UAB cu termen permanent. 

- Actele de studii completate și neridicate datorită decesului titularului pot fi eliberate unui membru al familiei (ascendent sau descendent de gradul I sau II), în baza unei cereri aprobate de conducerea UAB, însoțite de copia certificatului de deces conformă cu originalul și de o declarație pe propria răspundere privind motivele invocate pentru ridicarea actelor de studii.

- Unei persoane cu reședința în străinătate i se pot elibera actele de studii solicitate prin intermediul ambasadei (consulatului) tării respective în România sau al ambasadei (consulatului) României din țara de reședință a acesteia.

-  Eliberarea actelor de studii, inclusiv a anexelor care le însoțesc, se face în regim gratuit

- După promovarea examenului de finalizare a studiilor universitare de licență/masterat, absolvenților li se eliberează o Adeverință de absolvire a studiilor cu termen de valabilitatea de maxim 12 luni, care înlocuiește diploma până la eliberarea acesteia.

- Actele de studii se pot elibera și în regim de urgență, contra cost,  în baza unei cereri adresată conducerii UAB, în situațiile în care nu este recunoscută adeverința de absolvire. Termenul pentru eliberarea diplomei de finalizare a studiilor în regim de urgență este de cinci zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.

Atenție: Înainte de a solicita eliberarea diplomei în regim de urgență, vă rugăm să contactați Biroul Diplome pentru a verifica dacă sunt disponibile formularele tipizate necesare pentru întocmirea diplomelor.

Documente necesare:

-          Carte de identitate sau pașaport valabile (în original)

-          Fișa de lichidare

-          două fotografii identice realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3 x 4 cm (Atenție: Nu se aplică pe diplomă fotografii necorespunzătoare)

-          copie a certificatului de naștere certificată conform cu originalul

-          copie  a certificatului de căsătorire, certificată conform cu originalul, sau alte acte care modifică/completează numele absolventului/absolventei, dacă e cazul

-                     pentru eliberarea în regim de urgență, chitanța de achitare a taxei

 • Pentru eliberarea diplomei de finalizare a studiilor (licență, masterat, doctorat), absolvenții sunt rugați să completeze un chestionar on-line de evaluare a inserției pe piața muncii a absolvenților UAB (durata de completare 5 min., pus la dispoziție de secretarul Biroului Diplome.

 

ELIBERAREA DUPLICATELOR ACTELOR DE STUDII


 • În cazul pierderii, distrugerii complete, deteriorării parțiale sau plastifierii unui act de studii, se poate elibera un duplicat al acestuia.
 • Pentru eliberarea duplicatului unui act de studii, titularul adresează, în scris, conducerii instituției o cerere însoțită de următoarele documente:

-          dovada publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a pierderii, distrugerii, deteriorării sau plastifierii actului de studii respectiv;

-          actul de studii în cauză - dacă acesta este deteriorat parțial sau plastifiat;

-          declarație scrisă a titularului actului, autentificată la notariat, în care sunt cuprinse toate elementele necesare pentru identificare și împrejurările în care actul a fost pierdut, distrus complet, deteriorat parțial sau plastifiat;

-          două fotografii ale titularului actului - realizate recent, pe hârtie fotografică poroasă, color, format 3x4 cm;

-          chitanța de achitare a taxei pentru eliberarea duplicatului (vezi Taxe)

 • Duplicatul unui act de studii se eliberează, de regulă, o singură dată.
 • Dacă duplicatul unui act de studii a fost pierdut sau distrus complet în condiții de forță majoră (calamități naturale, incendii etc.), titularului i se poate elibera, o singură dată, un alt duplicat, la cerere.
 • Termenul pentru eliberarea duplicatului unui act de studii este de o lună de la data cererii însoțită de documentele respective.
 • Eliberarea duplicatului unui act de studii se face în condițiile prevăzute la capitolul "Eliberarea actelor de studii"

Recomandări

 • Nu plastifiați originalele actelor de studii, deoarece puteți avea dificultăți în privința autentificării, vizării și apostilării acestora

 

REFACEREA ACTELOR DE STUDII


 • In cazul in care titularul constata greșeli în actul de studii/duplicat după o perioada de timp de la primirea acestuia, titularul se adresează în scris conducerii instituției, în vederea eliberării unui nou act de studii/duplicat, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, pe care se scrie, la subsol, nota:„Prezentul/a ... (act de studii/duplicat)... înlocuiește ... (actul de studii/duplicatul)... cu seria ... si nr. ..., precum si cu nr.de înregistrare ... (acordat de instituție din registrul de eliberări)... din ... (data)..., deoarece acesta (aceasta) conținea unele greșeli."
 • Documentele necesare eliberării:

-                     Carte de identitate sau pașaport valabile (în original)

-                     două fotografii identice realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3 x 4 cm (Atenție: Nu se aplică pe diplomă fotografii necorespunzătoare)

-                     actul de studii care conținea greșeli, în original

 • Documentul greșit se anulează prin decizia rectorului și se arhivează, cu termen permanent.

 

ELIBERAREA ADEVERINȚEI DE AUTENTICITATE A ACTELOR DE STUDII


Adeverința de autenticitate a actelor de studii se eliberează de instituția emitentă din România, la cererea absolvenților, pentru vizarea actelor de studii de către Ministerul Educației şi Cercetării - CNRED pentru plecarea în străinătate (adeverință redactată în limba română). Pentru adeverințele care țin locul diplomei de licență nu este necesară prezentarea unei adeverințe de autenticitate.

Adeverința va cuprinde următoarele informații:

 1. Numele și prenumele absolventului așa cum apare menționat în registrul matricol;
 2. Perioada de studii, numărul de credite, profilul/domeniul, programul de studii/specializarea, limba de predare, forma de învățământ absolvite precum și orice întreruperi sau mobilități academice de care a beneficiat absolventul;
 3. Seria, numărul și data eliberării diplomei;
 4. Numărul și data eliberării foii matricole/suplimentului la diplomă;
 5. Numărul și data scrisorii de acceptare la studii (numai pentru cetățenii străini).

Adeverința de autenticitate va fi emisă cu cel mult 90 de zile calendaristice înainte de data depunerii dosarului.

Adeverința de autenticitate a diplomei (diplomă sau certificat) eliberată de instituția de învățământ superior emitentă - în ORIGINAL (documentul rămâne în dosarul depus la CNRED şi nu se returnează)

 • pentru cetățenii străini, adeverința de autenticitate trebuie să conțină și numărul documentului prin care au fost acceptați la studii de către Ministerul Educației și Cercetării (Letter of acceptance, Ordin de Ministru sau Adeverință de recunoaștere a studiilor, după caz); în caz contrar, se va prezenta de către petent o copie simplă a scrisorii de acceptare/adeverinței de recunoaștere a studiilor/ a Ordinului de Ministru sau o copie simplă a diplomei care atestă absolvirea liceului în România. Dacă în suplimentul la diplomă este trecut numărul documentului prin care au fost acceptați la studii, prezentarea copiei acestuia nu mai este necesară.
 • Adeverința de autenticitate nu este obligatorie în următoarele situații:

a) pentru vizarea adeverințelor privind școlarizarea/absolvirea, a adeverințelor care atestă calitatea de student sau a adeverințelor privind finalizarea studiilor;

b) pentru vizarea actelor de studii emise absolvenților care au susținut examenul de finalizare a studiilor începând cu sesiunea iunie 2017 și care sunt înregistrate în sistemul informațional aferent învățământului superior din România care asigură gestiunea integrată a datelor privind studenții universităților de stat și particulare din România - RMUR